Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki

  Dotyczące zapobiegania chorobom układu
        sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży

Jerzy Stańczyk, Beata Kierzkowska, Grzegorz Kopeć, Barbara Cybulska, Tomasz Zdrojewski, Anetta Undas, Maciej Godycki-Ćwirko, Wojciech Drygas, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Marek Naruszewicz, Andrzej Pająk, Elżbieta Kozek, Ryszard Piotrowicz, Lesław Szydłowski, Danuta Czarnecka, Grażyna Nowicka, Maciej Małecki, Anna Członkowska, Maciej Niewada, Adam Windak, Alicja Chybicka, Piotr Podolec

 1. Miażdżyca u dzieci

  Miażdżyca może rozpoczynać się już w dzieciństwie lub początkowym okresie dojrzewania. Ma zwykle przebieg powolny, bezobjawowy, a jej nasilenie także u dzieci koreluje z liczbą i natężeniem czynników ryzyka chorób sercowo‑naczyniowych (ChSN), takich jak: wskaźnik masy ciała (BMI), skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL (LDL‑C) i HDL (HDL‑C), triglicerydów (Tg) oraz bierne i czynne palenie tytoniu.

 2. Ryzyko przedwczesnego wystąpienia ChSN u dzieci i młodzieży

  Ryzyko przedwczesnego wystąpienia ChSN jest największe u dzieci i młodzieży z hipercholesterolemią rodzinną, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek, po przeszczepieniu serca, z chorobą Kawasaki, przewlekłymi chorobami zapalnymi, po leczeniu przeciwnowotworowym i z wrodzonymi wadami serca. W tych stanach zdarzenia sercowo‑naczyniowe mogą wystąpić już w pierwszych dwóch dekadach życia.

 3. Rozpowszechnienie czynników ryzyka ChSN

  Najczęstszym czynnikiem ryzyka ChSN u dzieci i młodzieży jest nadwaga i otyłości. W polskiej populacji wieku rozwojowego wynosi od ok. 7 do 21% w zależności od regionu, wieku pacjentów i przyjętych kryteriów rozpoznania; obserwuje się tendencję do wzrostu występowania tych zaburzeń w ostatnich latach.

 4. Profilaktyka ChSN u dzieci i młodzieży

  Najważniejsze zasady profilaktyki u dzieci i młodzieży to:

  • edukacja zdrowotna w całej populacji,
  • identyfikacja grup zwiększonego ryzyka,
  • interwencja w grupach zwiększonego ryzyka.

 5. Zalecenia prewencyjne u dzieci i młodzieży

  Wszystkim dzieciom zaleca się:

  • prawidłową dietę, pozwalającą na prawidłowy wzrost i rozwój dziecka, utrzymanie należnej masy ciała, ciśnienia tętniczego i profilu lipidowego. Pobór kalorii powinien być dostosowany do zapotrzebowania.

   Zaleca się spożywanie warzyw i owoców, produktów zbożowych pełnoziarnistych, produktów mlecznych, ryb, orzechów, drobiu i chudego mięsa. Spożycie tłuszczu nie powinno być ograniczane do 2. roku życia. W późniejszym okresie zaleca się ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych <10% dziennego spożycia kalorii, kwasów tłuszczowych trans do najmniejszej możliwej ilości, a także soli <6 g/d i cukrów prostych.

  • niepalenie tytoniu, jak również nieprzebywanie w pomieszczeniach, gdzie się pali tytoń.
  • zwiększenie aktywności fizycznej do co najmniej 60 minut dziennie. Wskazane jest ograniczenie przebywania przed ekranem monitora (TV, DVD, komputera) do maksymalnie 2 godzin dziennie.

  W promowanie zdrowego stylu życia muszą być zaangażowani rodzice, nauczyciele, lekarze oraz inni pracownicy ochrony zdrowia.

 6. Identyfikacja grup zwiększonego ryzyka

  Grupy dzieci o zwiększonym ryzyku wystąpienia ChSN należy identyfikować na podstawie:

  • wywiadu rodzinnego zmierzającego do ustalenia przedwczesnego występowania ChSN u najbliższych krewnych i/lub obecności u nich czynników ryzyka ChSN (ciężka hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny, cukrzyca) <55 r.ż.,
  • systematycznej oceny masy ciała, wzrostu i BMI ,
  • pomiaru ciśnienia tętniczego przynajmniej raz w roku u dzieci >3 roku życia, z zastosowaniem odpowiedniego mankietu,
  • oceny lipidogramu u dzieci >2 roku życia z rodzinnym wywiadem dyslipidemii lub przedwczesnej ChSN, u dzieci z innymi czynnikami ryzyka oraz u dzieci z trudnym do ustalenia wywiadem rodzinnym. Przy prawidłowym lipidogramie wskazane jest powtórzenie badania co 3-5 lat,
  • oceny glikemii po 2 godzinach w doustnym teście tolerancji glukozy u otyłych dzieci co dwa lata,
  • systematycznej (przynajmniej raz w roku) oceny występowania biernego lub czynnego palenia tytoniu,
  • systematycznej (przynajmniej raz w roku) oceny aktywności fizycznej.
 7. Interwencja prewencyjna u dzieci i młodzieży

  Po ustaleniu stopnia ryzyka i identyfikacji czynników ryzyka ChSN konieczne są działania, które mają na celu ich eliminację lub zminimalizowanie ich niekorzystnego wpływu. W tym działaniu niezbędna jest ścisła współpraca lekarza z rodzicami dziecka oraz uzyskanie akceptacji dziecka. Profilaktykę ChSN należy rozpoczynać już w wieku rozwojowym.  

 8. Docelowe poziomy czynników ryzyka u dzieci i młodzieży
  • LDL‑C <130 mg/dl (najlepiej <110 mg/dl) i <100 mg/dl u osób z grupy największego ryzyka ChSN (dotyczy dzieci z hipercholesterolemią rodzinną, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek, po przeszczepieniu serca i z chorobą Kawasaki z tętniakami naczyń wieńcowych)
  • Tg < 100 mg/dl < 10 r.ż. oraz < 130 mg/dl w 10-19 r.ż.
  • HDL‑C >40 mg/dl
  • ciśnienie tętnicze <95 percentyla dla wieku, płci i wzrostu lub <90 percentyla dla wieku, płci i wzrostu w przypadku współistnienia innych czynników ryzyka ChSN oraz u chorych najbardziej zagrożonych przedwczesnym wystąpieniem ChSN
  • BMI <90. percentyla dla wieku i płci
  • glikemia jak u osób dorosłych (patrz Wytyczne PFP dotyczące cukrzycy)

  W przypadku, gdy poziom czynnika ryzyka przekracza wartości docelowe, należy zalecić zmianę stylu życia, przy braku efektu poszukiwać wtórnych przyczyn zaburzeń, a następnie rozważyć leczenie farmakologiczne.

 9. Postępowanie niefarmakologiczne:

  dieta:

  • ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych (<7% kalorii), kwasów tłuszczowych trans do najmniejszej możliwej ilości, cholesterolu (<200 mg/dobę) w przypadku zwiększonego stężenia cholesterolu LDL
  • ograniczenie spożycia cukrów prostych przy hipertriglicerydemii
  • ograniczenie spożycia soli
  • abstynencja alkoholowa
  • zwiększenie spożycia warzyw i owoców.

  zwiększenie aktywności fizycznej

  redukcja masy ciała - dzieci z nadwagą lub otyłością powinny zostać objęte programem leczenia ukierunkowanym także na inne osoby ze zwiększoną masą ciała w rodzinie.

  zalecana jest współpraca z dietetykiem.

  zakaz palenia tytoniu przez dziecko i członków rodziny. Należy doradzać niepalenie tytoniu, jak również nieprzebywanie w miejscach, gdzie się pali tytoń.

 10. Postępowanie farmakologiczne

  Jeśli zmiana stylu życia nie przynosi efektów po 6–12 miesiącach stosowania należy rozważyć leczenie farmakologiczne:

  • hipercholesterolemii w przypadku:
   • LDL-C >190 mg/dl u dzieci nie obciążonych czynnikami ryzyka
   • LDL-C >160 mg/dl przy współistnieniu dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku przedwczesnego występowania ChSN lub ≥2 innych czynników ryzyka
   • LDL-C >130 mg/dl u chorych na cukrzycę

   Lekami z wyboru są statyny (u chłopców w wieku ≥10 lat oraz u dziewcząt po okresie pokwitania). Zalecana jest konsultacja z ośrodkiem doświadczonym w leczeniu zaburzeń lipidowych.

  • hipertriglicerydemii, gdy na czczo Tg >500 mg/dl, w celu zmniejszenia ryzyka ostrego zapalenia trzustki. Stosuje się fibraty lub kwas nikotynowy (u dzieci w wieku ≥10 lat) oraz kwasy tłuszczowe omega-3. Zalecana jest konsultacja z ośrodkiem doświadczonym w leczeniu zaburzeń lipidowych.
  • nadciśnienia tętniczego - wskazaniem do rozpoczęcia farmakoterapii niezależnie od zmiany stylu życia jest objawowe lub wtórne nadciśnienie tętnicze, występowanie uszkodzeń narządowych (serce, nerki, siatkówka) oraz współistnienie cukrzycy lub przewlekłej choroby nerek.
  • Chorzy z największym ryzykiem rozwoju ChSN wymagają indywidualnego podejścia terapeutycznego.

  Piśmiennictwo