Regulamin Polskiego Forrum Profilaktyki

 • Zgodnie z postanowieniami V Walnego Zebrania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

  1. Wprowadzenie

  Celem powstania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (w dalszej części nazywanego Polskie Forum Profilaktyki - PFP) jest nawiązanie współpracy pomiędzy Towarzystwami Naukowymi, które zajmują się prewencją chorób układu krążenia oraz wspólne poszukiwanie nowych Partnerów i form działania w tym zakresie, a szczególnie:

  • wymiana informacji oraz ujednolicenie wytycznych profilaktyki w Polsce,
  • dostosowanie zasad profilaktyki europejskiej do warunków i specyfiki naszego kraju,
  • opracowanie wspólnego systemu promocji i informacji o epidemiologii i zasadach prewencji chorób układu krążenia,
  • koordynacja działań w zakresie prewencji i edukacji w skali kraju,
  • przygotowanie i wprowadzenie programu nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych ponadpodstawowych o epidemiologii i prewencji chorób układu krążenia.
  2. Skład Polskiego Forum Profilaktyki (Członkowie PFP):
  Członkowie Honorowi
  Koordynator Polskiego Forum Profilaktyki
  Aktualnie działający Prezesi oraz Prezesi Elekci Towarzystw Naukowych:
  1. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  2. Towarzystwa Internistów Polskich
  3. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  4. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
  5. Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą
  6. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  7. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  8. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
  Przewodniczący Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki ds. Wytycznych
  Sekretarz Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki ds. Wytycznych
  3. Walne Zebrania Członków PFP

  W dalszej części nazywane "Walnymi Zebraniami", odbywają się przynajmniej raz w roku kalendarzowym w miarę możliwości w czasie trwania jednego z kongresów Towarzystw Naukowych. Gospodarzem walnych zebrań są Towarzystwa Naukowe w kolejności wymienionej w punkcie 2. Na wniosek zainteresowanych Towarzystw Naukowych i za zgodą aktualnego Koordynatora PFP dopuszcza się możliwość zamiany kolejności, w której organizują one Walne Zebrania.

  4. Koordynator PFP

  Koordynatorem PFP zostaje (w dniu 1 stycznia na okres roku) Prezes lub Przedstawiciel Towarzystwa Naukowego przygotowującego w danym roku Walne Zebranie.

  5. Grupa Robocza PFP ds. Wytycznych (zwana dalej Grupą Roboczą PFP).

  Grupa Robocza PFP opracowuje, aktualizuje i upowszechnia "Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia".

  5.1. Grupa Robocza PFP składa się z: Przewodniczącego i Sekretarza (wybieranych podczas Walnego Zebrania) oraz 8 Członków nominowanych przez poszczególne Towarzystwa Naukowe. Każde Towarzystwo Naukowe wchodzące w skład PFP może mieć Przedstawiciela w Grupie Roboczej PFP. W skład Grupy Roboczej PFP wchodzą także Koordynatorzy PFP.

  5.2. Przewodniczący Grupy Roboczej PFP może dodatkowo zaprosić do współpracy w Grupie Roboczej PFP Ekspertów, którzy wezmą udział w opracowaniu aktualnych "Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia".

  5.3. Grupa Robocza PFP, po zapoznaniu się z wytycznymi Polskich i Europejskich Towarzystw Naukowych przygotuje propozycje wspólnego programu: "Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia" zwane dalej Wytycznymi. W przypadku jednomyślnego przyjęcia tekstu Wytycznych (rozdziałów Wytycznych) przez członków Grupy Roboczej oraz ich podpisania przez Prezesa lub do tego celu oddelegowaną osobę z ramienia Towarzystwa Naukowego (Członka PFP) ww. wytyczne zostaną opublikowane na łamach "Forum Profilaktyki" jako obowiązujące. W przypadku nie uzyskania akceptacji Wytycznych przez przedstawiciela tylko jednego Towarzystwa zostaną one opublikowane z komentarzem.

  5.4. Akceptacja Wytycznych, przez Prezesa Towarzystwa Naukowego (Członka PFP) lub przez oddelegowaną do tego celu osobę może nastąpić nie poźniej niż do 30 dni kalendarzowych od chwili otrzymania tekstu drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza akceptację Wytycznych.

  5.5. Wytyczne za zgodą Grupy Roboczej PFP będą bezpłatnie udostępniane (przez okres 6. miesięcy od opublikowania na łamach "Forum Profilaktyki") redakcjom czasopism Towarzystw Naukowych (Członków PFP) na ich prośbę.

  5.6. Rozwiązanie Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki ds. Wytycznych nastąpi zgodnie z punktem 9. Regulaminu PFP.

  6. Partnerzy PFP

  Partnerem PFP może zostać: Towarzystwo Naukowe lub Instytucja zajmujące się epidemiologią i profilaktyką chorób układu krążenia oraz propagowaniem ich zasad w społeczeństwie.

  Deklaracja Partnerska - załącznik nr 1.

  Przyjacielem PFP może zostać Osoba prywatna propagująca zasady zdrowego stylu życia w społeczeństwie.

  Deklaracja Przyjaciela PFP - załącznik nr 2.

  6.1. Partner/Przyjaciel PFP ma prawo do:
  6.1.1. używania tytułu Partnera/Przyjaciela Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.
  6.1.2. Zgłaszania uwag dotyczących "Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia"
  6.1.3. podejmowania inicjatyw dotyczących propagowania profilaktyki chorób układu krążenia zgodnie z Regulaminem PFP
  6.1.4. otrzymywania informacji o planowanych działaniach PFP.

  7. Członkowie PFP oraz Partnerzy/ Przyjaciele PFP, po przyjęciu wspólnego programu:

  "Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorob Układu Krążenia" , zobowiązują się do propagowania tych zasad.

  8. Decyzje i uchwały PFP

  Decyzje i uchwały PFP są przyjmowane większością głosów przy minimum 50% frekwencji Członków PFP. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub nie przyjęciu uchwały decyduje Koordynator PFP. O przyjęciu nowych Partnerów i Przyjaciół PFP decyduje Grupa Robocza PFP. W przypadku odmowy przyjęcia kandydat na Partnera/Przyjaciela PFP ma prawo do odwołania się i ponownego rozpatrzenia Deklaracji podczas Walnego Zebrania PFP.

  9. Rozwiązanie PFP

  Rozwiązanie PFP/ Grupy Roboczej PFP może nastąpić na wniosek 6 Członków PFP i uzyskaniu większości głosów przy minimum 75% frekwencji. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub nie przyjęciu uchwały decyduje Koordynator PFP.

  10. Koordynatorzy PFP po zakończeniu kadencji otrzymują tytuł "Honorowego Członka PFP"

  11.W celu upowszechnienia Wytycznych PFP podjęte zostaną prace nad utworzeniem systemu szkoleń z zakresu prewencji pod patronatem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Głównym jego celem będzie wykształcenie Nauczycieli Prewencji oraz stworzenie sieci nauczania prewencji w Polsce. Nauczyciele Prewencji (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, psycholodzy) będą mogli prowadzić szkolenia lekarzy i pacjentów z zakresu prewencji chorób sercowo-naczyniowych w ramach swojej jednostki z wykorzystaniem przygotowanych, ujednoliconych materiałów. Za prowadzenie rejestru szkoleń i wydawanie certyfikatów będzie odpowiedzialna Grupa Robocza PFP.


  Pobierz wersję do druku (pdf)